ទឹកសុទ្ធវីតាល់ (១២ ដប/កេស)

ទឹកសុទ្ធវីតាល់ (១២ ដប/កេស)

តម្លៃធម្មតា
KHR18,000.00
តម្លៃបញ្ចុះរួច
KHR18,000.00
តម្លៃធម្មតា
លក់អស់
តម្លៃឯកតា
ក្នុង 

ទឹកសុទ្ធវីតាល់ (១.៥លីត្រ/ដប) ក្នុង ១ កេសមាន ១២ ដប