ទឹកប្រេងខ្យងចេងចេង (ទម្ងន់ ៦០០ក្រាម/ដប)

ទឹកប្រេងខ្យងចេងចេង (ទម្ងន់ ៦០០ក្រាម/ដប)

តម្លៃធម្មតា
KHR3,500.00
តម្លៃបញ្ចុះរួច
KHR3,500.00
តម្លៃធម្មតា
លក់អស់
តម្លៃឯកតា
ក្នុង 

ទឹកប្រេងខ្យងចេងចេង (ទម្ងន់ ៦០០ក្រាម/ដប)