ទីផ្សារដៃគូសហការរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

បញ្ជាទិញទំនិញដទៃទៀតជាមួយ VTENH

បញ្ជាទិញទំនិញដទៃទៀតជាមួយ Super App

លោកអ្នកអាចស្វែងរកទិញទំនិញចាំបាច់បន្ថែមទៀតក្នុងផ្សារ Super App។ សម្រាប់ជំនួយ ឬសំនួរទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ផ្សារ Super App សូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ 010771747, 010333305, 095565687, 0767777854​
Aeon Shop

បញ្ជាទិញទំនិញដទៃទៀតជាមួយ AEON ONLINE

បញ្ជាទិញទំនិញដទៃទៀតជាមួយ Smile Shop

បញ្ជាទិញទំនិញដទៃទៀតជាមួយ ម៉ាក្រូ

លោកអ្នកអាចស្វែងរកទិញទំនិញចាំបាច់បន្ថែមទៀតក្នុងផ្សារម៉ាក្រូ។ សម្រាប់ជំនួយ ឬសំនួរទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ផ្សារម៉ាក្រូ សូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ​​ 096 551 3161, 011 473 868, 078 885 501

បញ្ជាទិញទំនិញដទៃទៀតជាមួយ WOWNOW

លោកអ្នកអាចស្វែងរកទិញទំនិញចាំបាច់បន្ថែមទៀតជាមួយ WOWNOW។ សម្រាប់ជំនួយឬសំនួរទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ WOWNOW សូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ​​ 085 809 809, 096 555 0888, 031 450 0888

បញ្ជាទិញទំនិញដទៃទៀតជាមួយ PIIK MALL

លោកអ្នកអាចស្វែងរកទិញទំនិញចាំបាច់បន្ថែមទៀតជាមួយ PIIK MALL។ សម្រាប់ជំនួយឬសំនួរទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ PIIK MALL សូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ​​ 078 500 826, 087 500 826