ខូលិចសិន: Products

10 មុខទំនិញ
 • ឆៃប៉ូវ (១គីឡូក្រាម/១កញ្ចប់)
  តម្លៃធម្មតា
  KHR4,500.00
  តម្លៃបញ្ចុះរួច
  KHR4,500.00
  តម្លៃធម្មតា
  តម្លៃឯកតា
  ក្នុង 
  លក់អស់
 • ត្រីខកំប៉ុង Pompui ទម្ងន់ ១៥៥ក្រាម (១០កំប៉ុង/យួរ)
  តម្លៃធម្មតា
  KHR17,000.00
  តម្លៃបញ្ចុះរួច
  KHR17,000.00
  តម្លៃធម្មតា
  តម្លៃឯកតា
  ក្នុង 
  លក់អស់
 • ទឹកត្រីកំពតរូបមេបង្កងខៀវ ចំណុះ៧៥០មីលីលីត្រ (៦ដប/យួរ)
  តម្លៃធម្មតា
  KHR7,000.00
  តម្លៃបញ្ចុះរួច
  KHR7,000.00
  តម្លៃធម្មតា
  តម្លៃឯកតា
  ក្នុង 
  លក់អស់
 • ទឹកប្រេងខ្យងចេងចេង (ទម្ងន់ ៦០០ក្រាម/ដប)
  តម្លៃធម្មតា
  KHR3,500.00
  តម្លៃបញ្ចុះរួច
  KHR3,500.00
  តម្លៃធម្មតា
  តម្លៃឯកតា
  ក្នុង 
  លក់អស់
 • ទឹកសុទ្ធវីតាល់ (១២ ដប/កេស)
  តម្លៃធម្មតា
  KHR18,000.00
  តម្លៃបញ្ចុះរួច
  KHR18,000.00
  តម្លៃធម្មតា
  តម្លៃឯកតា
  ក្នុង 
  លក់អស់
 • ទឹកស៊ីអ៊ីវចេងចេង ចំណុះ ៣៥០ មីលីលីត្រ (៦ដប/១យួរ)
  តម្លៃធម្មតា
  KHR6,000.00
  តម្លៃបញ្ចុះរួច
  KHR6,000.00
  តម្លៃធម្មតា
  តម្លៃឯកតា
  ក្នុង 
  លក់អស់
 • អង្ករនាងខុន (១០គីឡូក្រាម/១បាវ)
  តម្លៃធម្មតា
  KHR23,000.00
  តម្លៃបញ្ចុះរួច
  KHR23,000.00
  តម្លៃធម្មតា
  តម្លៃឯកតា
  ក្នុង 
  លក់អស់
 • អង្ករនាងខុន (២៥គីឡូក្រាម/១បាវ)
  តម្លៃធម្មតា
  KHR55,000.00
  តម្លៃបញ្ចុះរួច
  KHR55,000.00
  តម្លៃធម្មតា
  តម្លៃឯកតា
  ក្នុង 
  លក់អស់