ផ្សារទំនិញអនឡាញរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

 

លោកអ្នកអាចស្វែងរកទំនិញតាមរយៈដៃគូសហការរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបាន។

បញ្ជាទិញទំនិញដទៃទៀតជាមួយ VTENH

លោកអ្នកអាចស្វែងរកទិញទំនិញចាំបាច់បន្ថែមទៀតក្នុងផ្សារ VTENH

សម្រាប់ជំនួយ ឬសំនួរទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ផ្សារ VTENH សូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ 010355866, 012355866 ឬអ៊ីម៉ែល info@vtenh.com

បញ្ជាទិញទំនិញដទៃទៀតជាមួយ Super App

លោកអ្នកអាចស្វែងរកទិញទំនិញចាំបាច់បន្ថែមទៀតក្នុងផ្សារ Super App។ សម្រាប់ជំនួយ ឬសំនួរទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ផ្សារ Super App សូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ 010771747, 010333305, 095565687, 0767777854​

បញ្ជាទិញទំនិញដទៃទៀតជាមួយ AEON ONLINE

លោកអ្នកអាចស្វែងរកទិញទំនិញចាំបាច់បន្ថែមទៀតក្នុងផ្សារ AEON ONLINE។ សម្រាប់ជំនួយ ឬសំនួរទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ផ្សារ AEON ONLINE សូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ 081760761, 093345231, 085392604, 0717814316

 

បញ្ជាទិញទំនិញដទៃទៀតជាមួយ Smile Shop

លោកអ្នកអាចស្វែងរកទិញទំនិញចាំបាច់បន្ថែមទៀតក្នុងផ្សារ Smile Shop។ សម្រាប់ជំនួយ ឬសំនួរទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ផ្សារ Smile Shop សូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ 095 333 003, 016 990 145, 071 888 2218, 085 218 333

 

បញ្ជាទិញទំនិញដទៃទៀតជាមួយ ម៉ាក្រូ

លោកអ្នកអាចស្វែងរកទិញទំនិញចាំបាច់បន្ថែមទៀតក្នុងផ្សារម៉ាក្រូ។ សម្រាប់ជំនួយ ឬសំនួរទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ផ្សារម៉ាក្រូ សូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ​​ 096 551 3161, 011 473 868, 078 885 501

បញ្ជាទិញទំនិញដទៃទៀតជាមួយ WOWNOW

លោកអ្នកអាចស្វែងរកទិញទំនិញចាំបាច់បន្ថែមទៀតជាមួយ WOWNOW។ សម្រាប់ជំនួយឬសំនួរទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ WOWNOW សូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ​​ 085 809 809, 096 555 0888, 031 450 0888

 

បញ្ជាទិញទំនិញដទៃទៀតជាមួយ PIIK MALL

លោកអ្នកអាចស្វែងរកទិញទំនិញចាំបាច់បន្ថែមទៀតជាមួយ PIIK MALL។ សម្រាប់ជំនួយឬសំនួរទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ PIIK MALL សូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ​​ 078 500 826, 087 500 826

បញ្ជាទិញទំនិញដទៃទៀតជាមួយ GlobeSO

លោកអ្នកអាចស្វែងរកទិញទំនិញចាំបាច់បន្ថែមទៀតក្នុងផ្សារ GlobeSO។ សម្រាប់ជំនួយ ឬសំនួរទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ផ្សារ GlobeSO សូមទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ 099 650 444, 070 650 444